Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc Quản lý Xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Giám đốc Quản lý Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Phó Giám đốc Quản lý Xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Phó Giám đốc Kiểm soát Mua sắm

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/08/2019 - 21/09/2019

Trưởng bộ phận Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Kết cấu

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Chuyên viên Quan hệ Lao động

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Chuyên viên Pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/08/2019 - 21/09/2019

Thư Ký Dự Án Westin Cam Ranh

Khu Vực: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019

Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Cơ điện

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/08/2019 - 17/09/2019