Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc Dự án (Dự án khách sạn, resort 5*)

Khu Vực: Khánh Hòa, Quảng Nam

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Giám Đốc Pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Phó Giám đốc Đầu tư

Khu Vực: Bình Định

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 30/06/2019

Phó Ban Kiểm soát Tài chính

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Phân tích Đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Thư ký Tổng Giám đốc

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Quan hệ Công chúng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Phát triển Nội dung (Content)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019

Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Quản lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/05/2019 - 08/07/2019