Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Giám đốc Dự án

Khu Vực: Bình Dương, Bình Định

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Giám đốc Nhân sự

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Giám Đốc Dự Án Marriot Hội An

Khu Vực: Quảng Nam

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Phó Giám đốc Đầu tư

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Trưởng Bộ phận Kiểm soát Tuân thủ

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Trưởng Bộ phận Dự toán và Pháp lý Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Thư Ký Dự án

Khu Vực: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 3

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Quản lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020

Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng

Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/02/2020 - 01/04/2020