Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Trưởng bộ phận dự toán & hợp đồng thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên pháp lý thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 04/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên kiểm soát xây dựng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 04/12/2018 - 10/01/2019

Chuyên viên kiểm soát tuân thủ

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 04/12/2018 - 10/01/2019

Giám đốc phát triển kinh doanh

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/11/2018 - 22/12/2018

Giám đốc quan hệ đối ngoại

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2018 - 21/12/2018

Chuyên viên Kiểm soát Kinh tế Xây dựng (P.Quản lý Chi phí)

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2018 - 21/12/2018

Chuyên viên Kế toán Quản trị

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2018 - 21/12/2018

Giám đốc pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2018 - 21/12/2018

Chuyên viên Pháp lý Đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/11/2018 - 21/12/2018