Kết quả kinh doanh
Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Cổ đông

                                                                       Kết quả kinh doanh 2013 - 2017F

Năm
Đơn vị Tài sản Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận
trước thuế
Lợi nhuận
sau thuế
2013 VND 5,314,440,409,357 1,302,000,000,000 39,618,336,303 3,864,945,544 2,341,843,404
2014 VND  6,502,986,283,655 1,302,000,000,000   415,281,644,802  53,541,691,762  41,642,296,973
2015 VND 7,540,835,014,462 2,018,099,710,000 402,513,917,114 200,568,159,276 155,725,261,694
2016 VND 9,002,350,043,761 2,018,099,710,000 1,496,665,583,844 304,430,033,216 242,519,592,739
2017F VND 9,452,468,000,000 2,219,909,681,000 2,008,750,000,000 420,000,000,000 336,000,000,000