Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Cổ đông

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (dự thảo).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều lệ Công ty.

Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

 1. Ông Nguyễn Văn Đạt

 2. Ông Nguyễn Tấn Danh

 3. Bà Trần Thị Hường

 4. Ông Khương Văn Mười

 5. Ông Lê Quang Phúc

 6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

 7. Ông Đoàn Viết Đại Từ

 8. Ông Trần Trọng Gia Vinh

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Kiểm soát viên Ban Kiểm soát

 1. Bà Võ Thị Minh Hằng

 2. Bà Nguyễn Ái Linh

 3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 4. Bà Ngô Thị Cẩm Vân

Các tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (dự thảo).

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Thể lệ biểu quyết (dự thảo).

Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 (dự thảo).

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (dự thảo).

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Giấy đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (dự thảo).

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.