Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Cổ đông

Công văn số 260/2018/PĐ-TC về việc nộp thuế theo quyết định số 5742/QĐ-CT-XP ngày 12/09/2018 của Cục Thuế TP.HCM

Quyết định số 257/2018/PĐ-TC về việc công bố thông tin quyết định xử phạt vị phạm hành chính về thuế

Quyết định số 17/2018/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng dịch vụ với Bên có liên quan

Thông báo số 02/2018/BC-HĐQT về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng)

Thông báo số 164A/2018/PĐ-TC về việc Ký Hợp Đồng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính 2018

Quyết định số 16/2018/QĐ-HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình  PĐP

Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận ký Hợp đồng dịch vụ với Bên có liên quan

Thông báo số 139/2018/PĐ-TC về việc cập nhật Vốn điều lệ trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Thông báo số 107/2018/PĐ-TC về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo số 106/2018/PĐ-TB về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo số 93/2018/PĐ-TC về việc Thông báo Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Hưng là Công ty con của Công ty Phát Đạt

Quyết định số 11/2018/PĐ-TC về việc Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Thông báo số 81/2018/PĐ-TC về việc Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức.

Thông báo số 79/2018/PĐ-TC về việc Thông báo Công ty Cổ phần DK Phú Quốc là Công ty Con của Công ty Phát Đạt

Thông báo số 77/2018/PĐ-TC về việc Thông báo Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng Hạ tầng Kỹ thuật Coinin là Công ty Con của Công ty Phát Đạt

Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Quyết định số 08/2018/QĐ-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Thông báo số 66A/2018/PĐ-TC về việc Thành viên HĐQT thồi giữ chức vụ tại tổ chức khác.

Quyết định số 07/2018/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Nghị quyết số 01/NQH-ĐHĐCĐ.2018 về việc Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản số 01/BBH-ĐHĐCĐ.2018 về việc Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Quyết đinh số 06/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính.

Thông báo số 02/2018/TB-HĐQT về việc tổ chức Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Quyết đinh số 05/2018/QĐ-HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Quyết định số 04/2018/QĐ-HĐQT về việc thông qua mức tín dụng và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Quyết định số 03/2018/QĐ-HĐQT về việc Mua cổ phần để sỡ hữu Công ty

Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT về việc Triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo số 34/2018/PĐ-TB về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Quyết đinh số 01/2018/QĐ-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo Quản trị năm 2017

Thông báo số 435/2017/PĐ-TC về việc thành viên HĐQT sẽ nắm giữ chức vụ tại tổ chức khác

Quyết định số 16/2017/QĐ-HĐQT về việc thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khu nhà ở cao tầng tại Phường Phú Thuận (Dự án The EverRich 2) và Phường Tân Phú (Dự án The EverRich 3), Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) và các công ty, cá nhân có liên quan phát sinh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank).

Quyết định số 15/2017/QĐ-HĐQT về việc Bảo lãnh dự thầu

Quyết định số 14/2017/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận ký hợp đồng dịch vụ quản lý Tòa nhà với Bên liên quan

Thông báo số 398/2017/PĐ-TC về việc thành viên HĐQT sẽ nắm giữ chức vụ tại tổ chức khác

Công văn số 342/2017/PĐ-TC về việc thông báo các thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ ở tổ chức khác

Công văn số 336/2017/PĐ-TC về việc bổ sung CBTT bất thường số 332/2017/PĐ-TC

Quyết định số 3723/QĐ-CT-XP về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Báo cáo 01/2017/BC-HĐQT về Tình hình quản trị công ty niêm yết (06 tháng)

Thông báo 294/2017/PĐ-TC về việc Thông báo về thành viên HĐQT sẽ nắm giữ chức vụ tại tổ chức khác

Thông báo số 257/2017/PĐ-TC về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017

Quyết định của Hội đồng Quản trị số 09/2017/QĐ-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017

Thông báo số 251/2017/PĐTC về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017

Thông cáo số 231/2017/PĐ-TC về Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Giấy chứng nhận doanh nghiệp - Công ty cổ phần

Thông báo số 192/2017/PĐ-TB ngày 30/05/2017 về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo số 191/2017/PĐ-TB ngày 30/05/2017 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo của Bộ Tài chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 2525/UBCK-QLCB ngày 09/05/2017 v/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức của PDR

Quyết định số 08/2017/QĐ-HĐQT v/v Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh

Công văn số 158/2017/PĐ-TC v/v Thông báo về việc đã ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng Khu nhà ở cao tầng của dự án The EverRich 3

Quyết định số 07/2017/QĐ-HĐQT v/v Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Quyết định số 06/2017/QĐ-HĐQT v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT v/v thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo thời hạn đăng kí tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo Quản trị năm 2016

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015

Quyết định số 12/2016/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2016 V/v Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền mặt

Báo cáo số 01/2016/BC-HĐQT ngày 18/07/2016 V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng

Thông báo số 09/2016/QĐ-HĐQT ngày 11/07/2016. V/v Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Cầu Mỹ Lợi

Thông báo số 214/2016/PĐ-TC ngày 30/06/2015. V/v Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2016

Thông báo số 178/2016/PĐ-TC ngày 06/06/2016, V/v Thông báo về thành viên HĐQT sẽ nắm giữ chức vụ tại tổ chức khác

Thông báo số 173/2016/PĐ-TC ngày 01/06/2016, V/v Thông báo Công ty TNHH luyện cán Thép Hiệp Phát không còn là Công Ty Con của Phát Đạt 

Thông báo số 08/2016/QĐ-HĐQT ngày 18/05/2016, V/v Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát 

Thông báo số 141/2016/PĐ-TC ngày 12/05/2016, V/v Thông báo nhận chuyển nhượng Dự Án tại 290 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM 

Thông báo số 136/2016/PĐ-TC ngày 05/05/2016, V/v Thông báo nhận giấy CNĐKDN của Công ty TNHH luyện cán Thép Hiệp Phát 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 3400803310, đăng ký lần đầu ngày 24/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/04/2016.

Thông báo số 06/2016/QĐ-HĐQT ngày 29/04/2016, V/v Nhận lại phần vốn góp từ công ty TNHH luyện cán thép Hiệp Phát.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thông báo số 02/2016/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2016, v/v Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo số 01/2016/BC-HĐQT ngày 12/01/2016, V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Thông báo số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2016, V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông báo số 27/2015/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015, V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 0313558191, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2015.

Thông báo số 26/2015/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2015. V/v Chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Đạt Nha Trang. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 0313558191, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2015.

Thông báo số 493/2015/PĐ-TC ngày 02/12/2015, V/v Thông báo nhận giấy CNĐKDN của Công ty TNHH Đầu tư BĐS Phú Hưng.

Quyết định số 24/2015/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2015, V/v Thông qua chủ trương góp vốn để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phú Hưng và cử đại diện quản lý vốn góp.

Thông báo số 413/2015/PĐ-TC ngày 05/10/2015, V/v Thông báo nhận giấy CNĐKDN của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 0303493756, ngày 05/10/2015 thay đổi lần thứ 23

Thông báo số 398/2015/PĐ-TC ngày 24/09/2015, V/v Thông báo nhận giấy CNĐKDN của Công ty Cô phần Đầu tư Phát Đạt Nha Trang.

Thông báo số 21/2015/QH-HĐQT ngày 18/09/2015, V/v Góp vốn và cử đại diện ủy quyền thành lập Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Đạt Nha Trang.

Giấy đăng ký giao dịch bổ sung số 388/2015/PĐ-TC ngày 17/09/2015, V/v Đăng ký ngày giao dịch bổ sung Cổ phiếu Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt

Thông báo số 383/2015/PĐ-TC ngày 15/09/2015, V/v Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Quyết đính số 20/2015/QĐ-HĐQT ngày 14/09/2015, V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh.

Quyết định số 19/2015/QĐ-HĐQT ngày 14/09/2015, V/v Thôi chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Mã số doanh nghiệp: 0313428266, ngày 07/09/2015

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 0303493756, ngày 04/09/2015 thay đổi lần thứ 22

Quyết định số 18/2015/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2015, V/v Góp vốn và cử đại diện ủy quyền thành lập Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Điền Gia Khánh.

Báo cáo số 353/2015/PĐ-TB ngày 26/08/2015, V/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết số 17/2015/HĐQT-NQ. ngày 24/08/2015, V/v Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết

Quyết định số 3874/QĐ-UBND. ngày 07/08/2015, V/v Chấp thuận cho chuyển nhượng dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7

Thông báo số 316/2015/PĐ-TC, ngày 04/08/2015, V/v Công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Báo cáo số 273/2015/PĐ-TB, ngày 20/07/2015, V/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Báo cáo số 01/2015/BC-HĐQT, ngày 04/07/2015, V/v tình hình quản trị công ty.

Bản cáo bạch Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt.

Thông báo số 234/2015/PĐ-TB, ngày 30/06/2015  V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thông báo số 03/2015/TB-HĐQT, ngày 30/06/2015, V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”

Thông báo số 222/2015/PĐ-TC, ngày 29/06/2015, V/v Thông báo nhận Giấy CNĐKDN của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Đạt. 

Giấy CNĐKDN Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Đạt. ngày 25/06/2015

Quyết định số 16/2015/QĐ-HĐQT, ngày 24/06/2015, V/v Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Đạt.

Nghị quyết số 15/2015/QĐ-HĐQT, ngày 18/06/2015, V/v Điều chỉnh thông tin trong Nghị quyết HĐQT số 09/2015/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2015

Quyết định số 14/2015/QĐ-HĐQT, ngày 17/06/2015, V/v Đồng ý chuyển giao Dự án đầu tư Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận. Quận 7, TP.HCM (“Dự án The EverRich 2”).

Thông báo số 210/2015/PĐ-TC ngày 17/06/2015, V/v Thông báo nhận Giấy CNĐKDN của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát

Quyết định số 13/2015/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2015, V/v Nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát có trụ sở tại: 238 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Thông báo số 203/2015/PĐ-TC ngày 11/06/2015, V/v Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Quyết định số 12/2015/QĐ - HĐQT ngày 27/5/2015, V/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt

Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2015, V/v đồng ý góp vốn với nhà đầu tư có nhu cầu để thành lập Công ty TNHH BĐS Điền Gia Khang

Nghị Quyết số 09/2015/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2015, V/v triển khai phương án và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và Nghị quyết số 10/2015/QĐ -HĐQT ngày 25/5/2015, V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Quyết định số 08/2015/QĐ-HĐQT ngày 13/05/2015

Thông báo số 163/2015/PĐ -TC ngày 13/5/2015, V/v Nhận Giấy CNĐKDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt

Giấy CNĐKDN  Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt

Quyết định số 05/2015/QĐ/2015/HĐQT ngày 20/04/2015

Quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Bản giải trình Kết quả Kinh doanh năm 2014

Nghị quyết số 01/2015/HĐQT - NQ, ngày 05/03/2015, V/v thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết số 02/2015/HĐQT -NQ, ngày 05/03/2015, V/v triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Thông báo số 02/2015/ TB-HĐQT, V/v Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Biên bản giải trình Kết quả Kinh doanh Quý 4/2014

Công văn - Biên bản - Nghị Quyết Đại hội Cổ đông Bất thường

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Cổ đông Bất thường

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông Bất thường

Thông báo số 331/2014/PĐ-TC, ngày 29/12/2014, V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh

Thông báo về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Bất thường

Thông báo số 01/2014/TB-HĐQT, ngày 25/11/2014, V/v  chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT, ngày 20/11/2014, V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Quyết định số 09/2014/QĐ -HĐQT, ngày 13 tháng 11 năm 2014, V/v góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đầu tư cầu Mỹ Lợi

Thông báo số 276/2014/PĐ -TC ngày 30 tháng 10 năm 2014, về việc thôi giữ chức P.TGĐ Đầu Tư của ông Võ Tấn Thành

Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2014 so với quý 3/2013

Thông báo số 162/2014/PĐ-TC ngày 24 tháng 6 năm 2014, về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của ông Giang Châu Tuấn

Thông báo số 49/2014/PĐ -TC, ngày 25 tháng 02 năm 2014, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHCĐ thường niên 2014.

Quyết định số 01/2014/QĐ-HĐQT, ngày 24 tháng 02 năm 2014, về việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần  và Cử Đại diện ủy quyền

Quyết định số 06/2013/QĐ-HĐQT, ngày 11 tháng 11 năm 2013, về việc Điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh năm 2013

Thông báo số 317/2013/PĐ-TC, ngày  11 tháng 11 năm 2013, về việc Điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh năm 2013.

Quyết định số 05/2013/QĐ-HĐQT, ngày 28 tháng 10 năm 2013 về việc Ban hành Quy chế quản lý Tài chính

Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng

Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013