Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền

Công ty CP Phát triển Đất động sản Phát Đạt đã trả dứt điểm nợ gốc trái phiếu, nợ vay và các khoản lãi phát sinh cho các trái chủ và ngân hàng Đông Á

Cập nhật: 03.01.2018

Ngày 03 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo đã trả dứt điểm toàn bộ các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay và các khoản lãi phát sinh cho các trái chủ và Ngân hàng Đông Á.

 

Điều này thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc thực hiện đúng cam kết sẽ trả dứt điểm toàn bộ các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay và các khoản lãi phát sinh cho Ngân hàng Đông Á trước ngày 31/12/2017.

 

Thông tin liên hệ:

Ông Mai Phước An Tâm

Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ Công chúng

Di động: (+84) 909 88 10 99

Email: tam.mai@phatdat.com.vn