Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án

menu

Đóng

Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021
Chuyên viên Phân tích và Quản lý Đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/12/2020 - 31/01/2021