Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Quản lý

menu

Đóng

Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Quản lý
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Tham gia soạn thảo hệ thống tài liệu quản lý của Công ty.
 • Nghiên cứu, nắm vững hệ thống tài liệu quản lý của Công ty và tài liệu quản lý chung của các Công ty có góp vốn.
 • Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý của các đơn vị trong Công ty và các Công ty có góp vốn.
 • Thông qua kết quả đánh giá, nhận diện và lập báo cáo các điểm không phù hợp.
 • Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp của các đơn vị trong Công ty và các Công ty có góp vốn.
 • Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng/Phó Ban Kiểm soát Nội bộ.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành tài chính/ kế toán/ quản trị kinh doanh.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, trên 03 năm kinh nghiệm soạn lập hoặc cải tiến tài liệu quản lý Công ty.
 • Tiếp nhận thông tin, tổng hợp, phân tích, nhận định tốt.
 • Trình bày, thuyết phục và giao tiếp tốt.
 • Chính trực, nhạy bén, khách quan và quyết đoán.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)