Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
Chuyên viên Tuyển dụng – Phòng Nhân sự
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/01/2022 - 21/02/2022
Giám đốc Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/01/2022 - 20/02/2022
Phó Giám đốc Thanh toán Xây dựng – Phòng Thanh toán Xây dựng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/01/2022 - 20/02/2022
Trưởng Bộ phận Quy hoạch – Phòng Quản lý Thiết kế
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 18/01/2022 - 17/02/2022
Chuyên viên Phân tích Đầu tư – Phòng Kế hoạch Kinh doanh
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 18/01/2022 - 17/02/2022
Chuyên viên Quan hệ Cổ đông – Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 11/01/2022 - 10/02/2022
Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/01/2022 - 04/02/2022
Giám đốc Quan hệ Nhà Đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/01/2022 - 04/02/2022
Phó Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/01/2022 - 04/02/2022
Trưởng Bộ phận Quan hệ Công chúng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 05/01/2022 - 04/02/2022