Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
  Giám đốc Pháp lý Dự án - Khối Đầu tư
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/12/2021 - 02/01/2022
  Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng - Phòng Quản lý Xây dựng Nhà ở
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/12/2021 - 02/01/2022
  Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng - Ban QLDA Bình Dương 2
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/12/2021 - 02/01/2022
  Chuyên viên Quan hệ Công chúng - Phòng Tiếp thị và Truyền thông
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/12/2021 - 02/01/2022
  Phó Giám đốc Tài chính - Phòng Tài chính – Kế toán
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/12/2021 - 02/01/2022
  Giám đốc Quan hệ Nhà Đầu tư - Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
  Phó Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông - Phòng Tiếp thị và Truyền thông
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
  Phó Giám đốc Kế hoạch Kinh doanh - Phòng Kế hoạch Kinh doanh
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
  Trưởng Bộ phận Quan hệ Công chúng - Phòng Tiếp thị và Truyền thông
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
  Giám đốc Dự án Khách sạn - Phòng Quản lý Xây dựng Khách sạn
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021