Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Giám đốc Chăm sóc Khách hàng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Giám đốc Pháp lý
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Giám đốc Nhân sự
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Phó Giám đốc Đầu tư
Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Tiếp thị Thương hiệu
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Trưởng Bộ phận Dự toán và Pháp lý Thiết kế
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng
Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Nam Số Lượng: 4 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện
Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Quảng Nam Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Thư Ký Thiết kế Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020