Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Dự Án Nhơn Hội Khu cao tầng

Khu Vực: Bình Định

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Giám đốc Chăm sóc Khách hàng

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Giám đốc Pháp lý

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Giám đốc Nhân sự

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Phó Giám đốc Đầu tư

Khu Vực: Bình Định, Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên viên Tiếp thị Thương hiệu

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Trưởng Bộ phận Dự toán và Pháp lý Thiết kế

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng

Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Hồ Chí Minh, Quảng Nam

Số Lượng: 4

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện

Khu Vực: Bình Dương, Bình Định, Quảng Nam

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020