Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám Đốc Thiết kế Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Trưởng bộ phận Quan hệ Công chúng (PR)
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Chuyên viên Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Chuyên viên Quan hệ Công chúng (PR)
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Chuyên viên Thương hiệu
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Chuyên viên Quan hệ Nhà Đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021
Chuyên viên Dự toán
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 29/03/2021 - 30/04/2021