Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
  Chuyên viên Quan hệ Nguồn vốn
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/09/2021 - 17/10/2021
  Trưởng Bộ phận Quan hệ Công chúng (PR)
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/09/2021 - 17/10/2021
  Chuyên viên Quan hệ Nhà Đầu tư
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/09/2021 - 17/10/2021
  Chuyên viên Điều phối Dự án Khách sạn
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/09/2021 - 17/10/2021
  Chuyên viên Kiểm soát Kế hoạch và Chất lượng
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 17/09/2021 - 17/10/2021
  Chuyên Viên Kiểm soát Thiết kế Cơ điện
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 07/09/2021 - 07/10/2021