Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Giám đốc Hành chính & Nhân sự - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Kế toán Trưởng – Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Phó Giám đốc Mua sắm & Đấu thầu - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Phó Giám đốc Thiết kế & Quy hoạch - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Tiếng Hàn) - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Trưởng Bộ phận Phát triển Dự án - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Trưởng Bộ phận Tiếp thị - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 21/06/2021 - 31/07/2021
Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/06/2021 - 01/07/2021