Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
  Phó Tổng Giám đốc Đầu tư
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/08/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 28/07/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Kế hoạch Dự án
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Quan hệ Nhà Đầu tư
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Thiết kế Quy hoạch
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Quản lý Xây dựng
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/08/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Dự án
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 08/08/2022 - 07/09/2022
  Giám đốc Dự án Khách sạn
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 3 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2022 - 07/09/2022
  Phó Giám đốc Tài chính
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 13/07/2022 - 07/09/2022
  Phó Giám đốc Mua sắm Xây dựng
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 18/08/2022 - 17/09/2022