Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
  Giám đốc Phát triển Dự án
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Giám đốc Kiểm soát Kế hoạch và Chất lượng
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Giám đốc Thiết kế Quy hoạch
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Phó Giám đốc Tài chính
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Phó Giám đốc Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Tài chính
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Phó Giám đốc Dự án
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Phó Giám đốc Phát triển dự án
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Phó Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Giám sát trưởng
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022
  Chuyên viên Kế toán Tổng hợp
  Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 06/05/2022 - 05/06/2022