Trưởng Bộ phận Dự toán và Pháp lý Thiết kế

menu

Đóng

Trưởng Bộ phận Dự toán và Pháp lý Thiết kế
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên Viên Kiểm soát Thiết kế Kết Cấu
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020
Chuyên viên Dự toán
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 30/06/2020