Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chuyên viên Thương hiệu
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên kiểm soát Tuân thủ
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên Kiểm soát Cơ điện
Khu Vực: Quảng Nam Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 23/10/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng
Khu Vực: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên Kiểm soát Mua sắm Cơ điện
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên pháp lý thiết kế
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020
Chuyên viên Dự toán
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/09/2020 - 22/10/2020