Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Thư Ký Thiết kế Dự án

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên Viên Kiểm soát Thiết kế Kết Cấu

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng

Khu Vực: Quảng Nam

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên viên kiểm soát Tuân thủ

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 2

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020

Chuyên viên Dự toán

Khu Vực: Hồ Chí Minh

Số Lượng: 1

Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 03/04/2020 - 03/06/2020