Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Chọn phòng ban
Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Kết cấu - Phòng Kỹ thuật
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Phân tích và Quản lý Đầu tư - Phòng Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Pháp lý Thiết kế - Phòng Quản lý Thiết kế
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Pháp lý - Phòng Pháp lý
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Quan hệ Nhà Đầu tư - Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Giám đốc Kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Ban Tổng Giám đốc
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 01/12/2021 - 31/12/2021
Thư ký Ban QLDA Cổ Đại
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 26/11/2021 - 26/12/2021
Trợ lý Tổng Giám đốc - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/11/2021 - 22/12/2021
Phó Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án - Công ty Khu Công nghiệp Phát Đạt
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 22/11/2021 - 22/12/2021